Category Archives: Правни информации

Информации од јавен карактер:

На Универзитетот е формиран студентски правобранител заради заштита на правата на студентите. Студентскиот правобранител треба да ги штити законските права на студентите и правата утврдени со актите на Универзитетот и на единиците, кога им се повредени од органите на Универзитетот и органите на единиците, како и од лицата вклучени во наставно-образовниот процес и од други лица.

СТУДЕНТСКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ Никола Главинче

Е-пошта на студентскиот правобранител:

st_pravobranitelukim.edu.mk

моб. 072 30 20 20

Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.28/13, Скопје (Палата Кузман)

Заменици Студентски правобранители:


Архитектонски факултет

Марија Маркоска

е-пошта: marijamarkoskayahoo.com


ФВМ

Александра Анѓелова

е-пошта: st.pravobranitel.fvmgmail.com

 


Градежен факултет

 

Лазо Лафазановски

е-пошта: lafa_bthotmail.com

 


Економски факултет

 

Сања трајковска

е-пошта: st.pravobranitelefgmail.com

 


ФЕИТ

 

Симона Трајческа

е-пошта: simona.trajceskafeit.ukim.edu.mk


Земјоделски факултет

Васил Иљовски

е-пошта: pravobranitel.fznhgmail.com

 


Медицински факултет

 

Роналд Дука

е-пошта: lantidukayahoo.com

 


Машински факултет

 

Иван Заревски

е-пошта: ivan_zarevskihotmail.com

 


Педагошки факултет

 

Семир Пајазити

е-пошта: semir_vihotmail.com

 


ПМФ

 

Петре Божиков

е-пошта: st.pravobranitel.pmfgmail.com

 


Правен факултет

 

Зоран Стефановски

е-пошта: pravobranitel.pfgmail.com

 


Стоматолошки факултет

 

Евгениј Поп Ацев

е-пошта: evgenij_popacevhotmail.com

 


ТМФ

 

Диме Јанчев

е-пошта: st_pravobraniteltmfyahoo.com

 


Фармацевстки факултет

 

Јованче Тодоров

е-пошта: st.pravobranitel.farmacijagmail.com

 


Филолошки факултет

 

Магдалена Џингова

е-пошта: st.pravobranitel.filoloskiyahoo.com

 


ФМУ

 

Томе Ташев

е-пошта: tome_tasevhotmail.com