Соопштение по повод IV средба на Мрежата Балкан Студент

Четвртиот состанок на мрежата „Балкан студент“ беше одржан на 2-ри и 3-ти декември 2012, во Скопје, Република Македонија.

„Балкан Студент“ е мрежа на независни студентски групи која се бори за: бесплатно (целосно јавно финансирано) високо образование, преку зголемување на јавните издатоци за образование; за укинување на Болоњскиот процес и негова замена со еманципаторно образование, базирано на прогресивни идеи и критичко мислење; за укинување на претставничките студентски тела и нивна замена со директно-демократско самоорганизирање на студентите; и за остварување на целосна политичка автономија на Универзитетот, без мешање на државата и на пазарот на труд.

Движења – членки на оваа мрежа се: Слободен индекс (Скопје, Македонија), Autonomni Studenti (Ријека, Хрватска), Nezavisna studentska inicijativa Fakulteta muzičke umetnosti (Белград, Србија), Sindikat Obrazovanja ASI (Белград, Србија), N’Solidaritet“ (Приштина, Косово) и „Inicijativa za studentski sindikat“ (Сараево, Босна и Херцеговина). На состанокот, како набљудувачи беа присутни: „Независна студентска организација УГД“ (Штип, Македонија) и „Federation syndicaliste d’etudiants (FSE)“ (Франција).

На овој состанок се дискутираше околу преземените акции во текот помеѓу двата состаноци, се поделија обврски за изработка на потребните документи и резолуции, се дефинираа функциите и обврските на секретаријатот – во кои рамки делува, се покрена иницијатива за поголема ажурираност на блогот со цел подобро промовирање на акциите како на локалните движења, така и на самиот Балкан студент и, на крај, се дискутираше околу градењето на стратегија преку која ќе се промовира идејата за слободно и еманципаторско образование и околу организирањето на заеднички акции.

И покрај константниот обид на нео – либерализмот да го приватизира образованието и да создаде целосна апатија и одбивност кон студентското самоорганизирање, овој состанок ја демонстрираше соработката на студентите од целиот Балкан и претставува инспирација за сите други студенти кои сакаат да се вклучат во студентската борба поради согледувањето на проблемите во образовнието. Но, оваа борба, низ својата практика покажа дека моменталната ситуација не е само проблем на образовниот систем, туку на целокупниот  начин на функционирање на општеството. Затоа, како последица, оваа борба ги обединува сите загрозени и експлоатирани лица и групи во општеството, вклучувајќи ги работниците, земјоделците и невработените и како таква несомнено добива поширок општествен контекст.

Никој нема да ни го даде она што ни припаѓа ако не се избориме сами.

Студенти, самоорганизирајте се!


Comments are disabled.